067 000 488 - informacije & rezervacije

Pitanja?

Turistička agencija 'ELITE EVENTS'

Često postavljana pitanja

U toku cijele godine imamo redovno ažurirane i predstavljene aranžmane za sve destinacije koje su u ponudi. Najveći broj aranžmana je u dijelu Evropski gradovi, Izleti, Ljetovanja, Zimovanja i Jesenja putovanja. Ujedno, u našoj ponudi su i aranžmani za određene prilike tipa Nove godine i slično.

Pogledajte trenutnu ponudu svih aranžmana - za dodatna pitanja i informacije stojimo vam na raspolaganju! - Aranžmani

Putnik se obavezuje da sarađuje sa organizatorom putovanja (dolazak na vrijeme i za to određeno mjesto, korektan odnos sa drugim putnicima, vodičem i pratiocem i da blagovremeno dostavi organizatoru podatke i isprave potrebne za putovanje).

Putnik koji se prijavio telefonom, i ne želi da dođe do prostorija Agencije da potpiše ugovor o putovanju (zbog nekih razloga je spriječen, iz drugog grada je i slično), a želi da izvrši uplatu elektronskim putem ili na žiro račun agencije, u obavezi je da se sam upozna sa 'Programom putovanja' i 'Opštim uslovima putovanja' preko internet stranice agencije - elite-events.me. Putnik je u obavezi da odštampa Ugovor, potpiše ga i proslijedi agenciji na fax br. 020 240 319.

Program putovanja (katalog, brošura) koji će organizator uručiti putniku nalazi se i na veb-sajtu u okviru svakog aranžmana i moguće ga je preuzeti u pdf formi. Opšti uslovi putovanja turističke agencije 'Elite events' dostupni su na veb-sajtu Agencije i takođe se uručuju putniku prije putovanja.

Pravo je i dužnost putnika da se upozna sa Programom putovanja kao i sa Opštim uslovima putovanja koje putnik potpisivanjem Ugovora bezuslovno prihvata.

Putnik, u svako doba, ima pravo da odustane od putovanja, o čemu je dužan pismeno obavijestiti organizatora putovanja. Datum pismenog otkaza predstavlja osnov za obračun naknade koja u skladu sa zakonom, pripada organizatoru, izražene procentualno u odnosu na ukupnu cijenu putovanja, ako programom putovanja nije drugačije određeno, i to:

• 5 % ako se putovanje otkaže do 45 dan prije početka putovanja (blagovremeni otkaz)

• 10 % ako se putovanje otkaže od 44 do 30 prije početka putovanja,

• 20 % ako se otkaže 29 do 20 dana prije početka putovanja,

• 40 % ako se otkaže 19 do 15 dana prije početka putovanja,

• 80 % ako se otkaže 14 do 10 dana prije početka putovanja,

• 90 % ako se otkaže 9 do 6 dana prije početka putovanja,

• 100 % ako se otkaže 5 do 0 dana prije početka putovanja ili u toku putovanja.

Lični podaci putnika predstavljaju poslovnu tajnu organizatora. Putnik je saglasan da lične podatke organizator može koristiti za realizaciju ugovorenog programa putovanja pri čemu se ne mogu saopštavati adrese, mjesto i vrijeme, cijena putovanja i imena saputnika, osim po odobrenju samog putnika ili na zahtjev nadležnih organa, u zakonom predviđenom postupku, u skladu sa posebnim propisima.

Organizator je dužan informisati putnika o mogućnosti obezbjeđenja polisa zdravstvenog osiguranja tokom boravka u inostranstvu, kao i paketa putnog osiguranja (osiguranje prtljaga, osiguranje od posljedica nesrećnog slučaja, osiguranje od otkaza putovanja i dr.) za putovanja u inostranstvu i u Crnoj Gori. Preporučuje se putniku da obezbijedi polise za navedeni paket putnog osiguranja. Potpisivanjem ugovora putnik potvrđuje da mu je ponudjen paket putnog osiguranja. Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje koje putnik posebno plaća uz zahtjev za izdavanje ulazne vize.

Usmene informacije, i bilo koje druge vrste informacija, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u ugovorenom pismenom programu putovanja ne obavezuju organizatora putovanja.

Molimo da pažljivo proučite naše uslove koji se odnose na ostvarivanje popusta za djecu, kao i na ostale pogodnosti koje su posebno date u programu putovanja. Ovi uslovi su determinisani od strane hotelijera, i iste treba tumačiti restriktivno (to znači ako popust ostvaruju, primjera radi, djeca do dvije godine, relevantan je kalendarski datum kada dijete navršava dvije godine u momentu početka putovanja i ništa preko toga).

Molimo putnike da se brižljivo staraju o svom novcu, dragocjenostima i vrijednim stvarima, jer organizator putovanja ne snosi odgovornost za gubitak ili krađu istih, a preporučujemo da svoje dragocjenosti obezbijedite u sefu, shodno pravilima i uslovima hotela u kome ste smješteni.

Za slučaj bilo kakve incidentne situacije, koja spada u domen prekršajne ili krivično pravne odgovornosti (krađa, tuča, saobraćajna nezgoda i sl.) nadležni su organi gonjenja domicilne zemlje, te, ukoliko do takvih situacija dođe, prijavu morate uputiti bez odlaganja. Organizator putovanja (naš predstavnik) je jedino ovlašćen da Vam pomogne u posredovanju između Vas i nadležnih vlasti, samo za vrijeme trajanja aranžmana.